فیلم چیزهره براتی | فیلم چی

زهره براتی

یک نگاه روانشناسانه به نحوه خلق شخصیت های داستانی

هسته درونی داستان در واقع، استعاره ای است برای چگونه زندگی کردن. ما نیابتا درون کاراکترهایی زندگی می کنیم که داخل صفحات کتاب یا روی پرده نمایش می بینیم. پس باید کاراکترهایی خلق کنیم که تا حد ممکن واقعی باشند. البته گفتن این حرف از انجام دادنش راحت تر است! و یک کاراکتر ضعیف یا غیرقابل باور، صرف نظر از…